Volg ons op social media:

Visie preventie grensoverschrijdend gedrag

Handbalvereniging MHV ’81 staat voor een veilige en plezierige sportomgeving voor iedereen. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten of het gebruik van verboden middelen. Voor de trainers en coaches in contact met jeugdleden wordt een VOG aangevraagd. Ook de bestuurders zijn in het bezit van een VOG.

 In dit document staat allereerst een algemene gedragscode. Deze punten verwachten we van iedereen die verbonden is aan of betrokken is bij MHV’81. Daarnaast zijn er nog aanvullende gedragscodes die van belang zijn voor specifiek onze sporters, trainers/coaches en bestuur. Die lees je na de algemene gedragscode.

 Algemene gedragscode:

Voor iedereen die MHV’81 een warm hart toedraagt!

Wij:

 • Hebben respect voor iedereen. Voor iedereen binnen de club, de tegenstander(s), de scheidsrechter, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • Houden ons aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • Maken niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • Discrimineren we niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Tasten niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
 • Drinken na het sporten met mate alcohol en drinken niet als we nog moet deelnemen aan het verkeer. Daarnaast zorgen we er gezamenlijk voor dat jongeren onder de 18 geen alcohol nuttigen voor, tijdens of na wedstrijden, trainingen of clubactiviteiten.
 • Melden bij bijvoorbeeld het bestuur en/of een van de vertrouwenspersonen als we worden gevraagd om iets te doen dat tegen ons eigen gevoel, normen en waarden ingaat. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.
 • Melden overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersonen van de sportvereniging of het Nederlands Handbalverbond (NHV). Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

 

Gedragscode voor sporters:

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Pas daarom, naast de algemene gedragscode, onderstaande gedragsregels toe.

 

Als sporter bij MHV’81:

 • Respecteren we afspraken.
 • Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • Blijven we van anderen af.
 • Raak je (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • Zijn we eerlijk en sportief.
 • Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping.

 

 

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders:

Ben jij je er als trainer van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de vereniging? Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Geef daarom het goede voorbeeld en pas, naast de algemene gedragscode, onderstaande gedragsregels toe:

 

Als trainers, coaches of begeleiders bij MHV’81:

 • Zorgen we voor een veilige omgeving.
 • Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Zijn we ons bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruiken wij deze positie niet.Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen.
 • Onthouden wij ons van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteren we het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 • Nemen we geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Kennen en handelen we naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie.
 • Zijn we zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaringen en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.
 • Zien we toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft. Ben open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwenspersonen binnen MHV’81 en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

 

 

Gedragscode bestuurder:

Als bestuurder zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn.

Geef daarom het goede voorbeeld en pas, naast de algemene gedragscode, onderstaande gedragsregels toe:

 

Als bestuurders, werknemers of andere functionarissen binnen MHV’81:

 • Zorgen we voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.
 • Zijn we dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt je op het belang van de leden en/of aangeslotenen.
 • Zijn we open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.
 • Zijn we betrouwbaar. Houd je aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond. Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.
 • Zijn we zorgvuldig. Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.
 • Onderbouwen we bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting. Voorkomen we (de schijn van) belangenverstrengeling. Zijn we een voorbeeld voor anderen en onthouden we ons van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
 • Zetten we ons intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn.
 • Als bestuurders zijn we verantwoordelijk voor het – samen met de leden, trainers en ouders – opstellen van gedragsregels voor onze vereniging. Neem (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Span je zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden.
 • Zorgen we voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag.
 • Treden we adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, trainers, coaches, begeleiders, werknemers, supporters en anderen.
 • Spannen we ons in om te werken met integere vrijwilligers, werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc.
 • Zorgen we ervoor dat we als sportorganisatie intern en extern handelen met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Doe ook onderzoek naar handelspartners, e.a.
 • Zien we toe op de naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.

Mocht je vragen hebben over de gedragsregels van MHV ’81 ben je natuurlijk van harte welkom bij je train(st)er, bestuur of vertrouwenspersoon.